etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin säännöt->Työttömyyskassan säännöt

PAPERILIITON TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT
I luku KASSAN TOIMIALA

1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue, tarkoitus
Kassan nimi on Paperityöväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kassan toiminta-alueena on koko maa. Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien järjestäminen jäsenilleen.

II luku JÄSENYYS

2 § Jäsenyyden ehdot
Kassan jäseneksi pääsee jokainen Suomessa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta ja joka työskentelee paperiteollisuuden ammatissa tai työalalla. Paperityöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle.

3 § Kassasta eroaminen
Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy sen kalenterikuukauden päätyttyä, jonka aikana jäsen täyttää 65 vuotta.

4 § Kassasta erottaminen
Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,

 1. joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;
 2. joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai koulutustuen saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan;
 3. joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.
Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta, erotetaan hänet siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Erottamispäätöksen tekee jäsentä kuultuaan kassan hallitus tai kassan johtaja. Työttömyyskassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Erottamispäätöksen tekee jäsentä kuultuaan kassan hallitus tai kassan johtaja. Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kk:n ajan kestävä työttömyysturvalain 1 a §:n tarkoittama yritystoiminnan harjoittaminen.

5 § Työttömyysturvarikkomus
Jos jäsen on tahallaan antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon tai jos hän vääriä tietoja antamalla tai salaamalla todellisen asianlaidan on saanut aikaan sen, että päivärahaa on maksettu hänelle perusteettomasti, tai jos hän on nostanut työttömyyspäivärahaa oikeudettomasti, vaikka hänen kohtuudella olisi pitänyt tietää, ettei hänellä ollut oikeutta siihen, on hänet tuomittava työttömyysturvalain 30 §:n mukaan työttömyysturva- rikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muussa laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

6 § Uudelleen liittyminen
Jos eronnut tai erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hän ei saa lukuunottamatta kassasta toiseen siirtymistä kuukauden kuluessa, laskea hyväkseen aikaisempaa jäsenenäoloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

7 § Jäsenmaksut
Jäsenmaksu on sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta vakuutetusta palkasta. Työttömyysturvalain 1 a §:ssä sanottua yritystoimintaa harjoittava jäsen on velvollinen jäsenoikeuksiensa säilyttämiseksi enintään 18 kuukauden ajan maksamaan edellä 1 momentissa mainittua prosentuaalista jäsenmaksua, jonka määräytymisperusteena käytetään hänen ennen yrittäjyyttä palkansaajana saamaansa veronalaista ansiotuloa. Jäsenmaksu on maksettava säännöllisesti ja viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja.

8 § Jäsenmaksuista vapauttaminen
Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta sen ajan, jolta hän ei saa veronalaista palkkaa. Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautettu jäsen saa päivärahaoikeutta laskettaessa lukea hyväkseen aikaisemmin suorittamansa

III luku TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAA, KOULUTUSTUKEA JA MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT

9 § Päiväraha, koulutustuki ja muut etuudet
Kassa myöntää ansioon suhteutettua veronalaista työttömyyspäivärahaa ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta säädetyssä laissa tarkoitettua koulutustuen ansiotukea ja siihen liittyviä muita etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi kassa myöntää laissa kassan maksettavaksi säädettyjä muita etuuksia niihin oikeutetuille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10 § Etuuksien hakeminen ja maksaminen
Päivärahaa, koulutustukea ja muuta kassan maksamaa etuutta on haettava työttömyyskassalta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen. Työttömyyspäiväraha ja koulutustuki maksetaan päivärahakauden tai koulutustukioikeuden alkamisesta lukien jälkikäteen. Etuudet maksetaan niiden alkamisajankohdasta lukien eri etuuksista säädetyin maksukausin jäsenen määräämälle pankkitilille. Muut kassan maksamat etuudet suoritetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11 § Valitus työttömyyskassan päätöksestä
Jos jäsen on tyytymätön kassan päätökseen, hän saa hakea siihen muutosta työttömyysturvalautakunnalta kirjallisella valituksella viimeistään 30 päivänä sen jälkeen, kun valittaja sai tiedon kassan kirjallisesta päätöksestä. Valituskirjelmän liitteenä on oltava se kassan päätös, johon valitus kohdistuu. Jollei valittaja muuta näytä, katsotaan hänen saaneen tiedon kassan päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu hänen ilmoittamallaan osoitteella. Valitus on toimitettava työttömyyskassaan, joka lähettää viipymättä valituskirjelmän ja asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat lausuntoineen työttömyysturvalautakunnalle. Työttömyysturvalautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta vakuutusoikeudelta 1 momentissa mainitulla tavalla ja siinä mainitussa ajassa työttömyysturvalautakunnan päätöksestä tiedon saatuaan. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

IV luku KASSAN HALLINTOELIMET

12 § Hallintoelimet
Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuusto ja hallitus.

13 § Kassan edustajiston kokous
Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous. Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnäolevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

14 § Kassan varsinainen edustajiston kokous
Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous pidetään joka neljäs vuosi syyskuun loppuun mennessä. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa on:

 1. esitettävä kultakin tilikaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 2. määrättävä hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
 3. toimitettava valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä näiden jäsenten ja tilintarkastajien vaali, (tilintarkastajien tulee täyttää tilintarkastuslain tarkoittama hyväksytyn tilintarkastajan kelpoisuusehto) sekä
 4. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.
Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

15 § Kassan ylimääräinen edustajiston kokous
Kassan ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä:

 1. kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;
 2. kun sosiaali- ja terveysministeriö tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai
 3. kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.
Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on sosiaali- ja terveysministeriön toimitettava kutsu. Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

16 § Edustajiston vaalitapa
Kassan edustajiston kokoukseen valitsevat asiamiespiirit yhden edustajan kultakin alkavalta kahdelta sadalta (200) jäseneltä. Kassan hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta. Asiamiespiiri on velvollinen oikeaksi todistetulla pöytäkirjanotteella neljätoista (14) päivää ennen edustajiston kokousta ilmoittamaan kassan hallitukselle valitut edustajat.

17 § Kassan valtuusto
Kassan valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 25 muuta varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen ja lisäksi on 13 yleisvarajäsentä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 13 muuta varsinaista jäsentä on saapuvilla. Kassan valtuuston varsinainen kokous pidetään vuosittain vuoden alkupuolella. Varsinaisessa kokouksessa on:

 1. esitettävä edelliseltä tilikaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomus;
 2. vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös;
 3. päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta;
 4. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
 5. määrättävä jäsenmaksun yleiset periaatteet; sekä
 6. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

18 § Kassan hallitus
Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi hallitukseen kuuluu neljätoista (14) yleisvarajäsentä. Kaikkien heidän tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

19 § Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) jäsentä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja ne on tarkistettava valittujen pöytäkirjan tarkistajien toimesta.

20 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan edustajiston kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti;
 2. ottaa ja erottaa kassan jäsenet;
 3. päättää kassan varojen sijoittamisesta huomioon ottaen, että varat on sijoitettava rahalaitoksiin, arvopapereihin tai lainoihin tuottavasti ja turvaavasti ja että juokseviin menoihin tarvittavat varat pidetään rahalaitoksessa korkoa kasvamassa;
 4. tarkastuttaa vähintään kaksi kertaa vuodessa kassan laina-asiakirjat, arvopaperit, rahavarat sekä valvoa kassan hoitoa yleensä;
 5. määrätä päivärahojen maksamisessa noudatettavista periaatteista;
 6. ottaa ja erottaa kassan johtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä ja tarkasti valvoa tehtävien suorittamista sekä tarvittaessa valita kassan johtajan sijainen;
 7. valvoa, että kassan arvopaperit ja kirjanpitokirjat säilytetään varmalla tavalla;
 8. valvoa, että kassan kirjanpito on lain, hyvän tavan ja kassan toiminnan mukainen;
 9. antaa kassan edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi;
 10. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävänä. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi;
 11. toimittaa kunakin vuotena viimeistään toukokuun kuluessa sosiaali- ja terveysministeriölle sen vahvistamalle lomakkeelle laadittu tilastollinen kertomus kassan toiminnasta;
 12. tehdä esitys sosiaali- ja terveysministeriölle 7 §:n mukaisen jäsenmaksun vahvistamiseksi;
 13. päättää 25 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;
 14. antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen;
 15. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona; sekä
 16. päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

21 § Kassan johtajan tehtävät
Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassan johtaja.
Kassan johtajan tehtävänä on:

 1. huolehtia, että kassan rahavarat ja kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti;
 2. valvoa päivärahojen maksamista;
 3. valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön hallituksen päätökset;
 4. laatia vuosittain yhteenveto edellisen vuoden aikana maksetuista päivärahoista sekä valmistaa samalta ajalta selostus kassan taloudellisesta tilasta; sekä
 5. laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne hallituksen käsiteltäviksi niin, että ne voidaan esittää tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään huhtikuun 1. päivään mennessä;
 6. toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

22 § Kassan nimen kirjoittaminen
Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassan johtaja tai muu hallituksen siihen mahdollisesti valtuuttama henkilö. Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassan johtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä. Kun työttömyyspäivärahapäätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan vastuunalaisen toimihenkilön allekirjoitus merkitä koneellisesti.

23 § Kassan asiamiespiirit
Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin edustajiston kokouksen määräämien perusteiden mukaan.

24 § Tiedonannot jäsenille
Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kahta (2)viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

25 § Lainojen ottaminen
Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista varten, milloin sitä varten ei ole varoja käytettävänä.

26 § Tilikausi
Työttömyyskassan tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina ennen huhtikuun 1 päivää.

27 § Rahastot
Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon, kunnes sen määrä on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman täyden määrän suuruinen.

28 § Vajauksen täyttäminen
Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia. Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V luku ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

29 § Työttömyyskassan valvonta
Työttömyyskassan valvontaviranomainen on Vakuutusvalvontavirasto.

30 § Valtioneuvoston päätökset ja lain muutokset
Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai -asetusta muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset. Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 3 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Jos kassan jäsenten luku on vähentynyt alle työttömyyskassalaissa tarkemmin määritellyn rajan on kassan ylimääräinen edustajisto viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä jäsenluvun lisäämiseksi tai kassan purkamiseksi.

31 § Varojen luovutus kassan purkautuessa
os kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan Paperiliiton jäsenten käytettäväksi taloudellisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseen. Varat voidaan luovuttaa purkamispäätöksen tehneen kassan edustajiston kokouksen määräysten mukaisesti myös muulle kassan toimintaa lähellä olevalle järjestölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseen.

32 § Muut sovellutukset
Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, mitä voimassa olevassa työttömyysturvalaissa ja -asetuksessa sekä työttömyyskassalaissa ja -asetuksessa säädetään.

sivun alkuun