etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin tiedoksiantokirje 22.3.2005

TIEDOKSIANTOKIRJE
Toimisto
Jouko Ahonen
22.3.2005

Paperiliiton ammattiosastoille, pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

LIITTOJEN VÄLISET TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT

Paperiliiton liittotoimikunta edellytti lähettämässään kannanotossa 17.3.2004, että Metsäteollisuus ry ilmoittaa peruvansa työehtosopimusneuvotteluissa asettamansa ennakkoehdon, jonka mukaan työntekijäpuolen neuvotteluissa esittämiä sopimusmuutoksia voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun työnantajan esittämistä sopimusmuutoksista on sovittu. Paperiliiton liittotoimikunta edellytti Metsäteollisuus ry:n ilmoittavan kirjallisesti tästä sopimusosapuolten tasavertaisuusasemasta neuvottelupöydässä tiistaihin 22.3.2005 klo 12.00 mennessä.

Metsäteollisuus ry:ltä noin klo 11.00 saamaamme vastaukseen ei Paperiliiton mielestä sisälly riittävän selkeää vastausta esittämäämme kysymykseen. Päinvastoin saamamme vastaus pitää edelleen sisällään tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa mukana olevista aloista poiketen ennakkoehtoja mm. mahdollisiin palkankorotuksiin liittyen. Vastauksesta ei myöskään selkeästi ilmene vaatimamme tasavertaisuusperiaate neuvottelupöydässä. Näistä syistä joutuu Paperiliitto toteamaan sopimusalamme työehtosopimusneuvottelut virallisesti päättyneiksi. Samalla alkaa alallamme sopimukseton tila.

Syntyneen tilanteen johdosta Paperiliiton liittotoimikunta on joutunut päättämään koko sopimusalaa koskevasta ylityökiellosta, joka alkaa keskiviikkona 30.3.2005 klo 06.00.

Sopimuksettoman tilan alkamisesta huolimatta Paperiliitto korostaa valmiuttaan jatkaa tasavertaisesti asiallisia neuvotteluja sopimusratkaisun aikaansaamiseksi.

Ammattiosastojen ja niiden toimihenkilöiden tulee huolehtia siitä, että kaikki työpaikkojen työntekijät saavat tiedon syntyneestä tilanteesta. Oheisessa liitteessä on selkeät ohjeet siitä, miten työntekijöiden tulee menetellä mikäli työnantaja yrittää kiertää ylityökieltoa vaatimalla vuoron- tai työaikamuodon muutosta. Kyseinen liitekin tulee jakaa kattavasti työntekijöiden tietoon.

Ylityökieltoon liittyvistä "pelisäännöistä" löytyy tietoa myös Paperiliiton kotisivuilta kohdasta työtaisteluohjeet. Paina ensin yläreunan palkista kohta "Paperiliitto", jonka jälkeen aukeavan sivun vasemmasta reunasta ohjeet löytyvät.

Mikäli havaitsette työpaikallanne työnantajan toimesta jotain poikkeuksellista käytöstä tai toimenpiteitä, ottakaa yhteyttä oman ammattiosastonne kevätkokoukseen nimettyyn vastuutoimitsijaan täällä liiton toimistolla. Mikäli teillä on kysyttävää, keskittäkää puhelunne em. vastuutoimitsijalle toimistomme työkuorman tasaamiseksi.


Yhteistyöterveisin


PAPERILIITTO ry.


Jouko Ahonen Petri Vanhala Sauli Kovanen

Liite: Ohjeet ylityökieltoa varten

sivun alkuun