etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin

PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEEN NO 45 PERUSTUVAT VUODEN 2011 PALKANKOROTUKSET JA SOPIMUSMUUTOKSET

Aika 17.3.2011
Paikka Metsäteollisuus ry, Helsinki
Läsnä Jari Forss, Juha Sutela - Metsäteollisuus ry
Petri Vanhala, Juhani Siira, Sauli Kovanen - Paperiliitto r.y.

Allekirjoittaneet liitot sopivat työehtosopimuksen no 45 allekirjoituspöytäkirjan perusteella vuoden 2011 palkankorotuksista ja työehtojen muutoksista seuraavaa:

1 Palkkojen korotukset vuonna 2011

Kausipalkat ja palkkiotyö

Työntekijöiden kausipalkkojen tuntipalkkoja korotetaan 28.3.2011 alkavan palkkakauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 24 senttiä. Urakkahinnoiteltuja tai sovittuja euromääräisiä urakoita korotetaan paikallisesti sovittavalla tavalla siten, että korotusten vaikutus on edellä mainitun suuruinen.

Prosenttiperusteisesta palkkiotyöstä saatuja ansioita korotetaan siten, että korotusten vaikutus on edellä mainitun suuruinen. Edellä sanotulla tavalla suoritettu kausipalkkojen tarkistus ei vaikuta urakoita korottavasti muussa tapauksessa kuin, että urakkahinnoittelu ei anna vähintään sovittua kausipalkan tuntipalkkatekijää tai sovittua urakkatavoitepalkkaa.

Yleiskorotuksen lisäksi käytetään palkkausjärjestelmään erillinen paikallinen rahamäärä. Sen käyttöä ohjaa paikallisesti sovittu palkkausjärjestelmä. Paikallisella rahamäärällä toteutetaan palkankorotuksia, jotka johtuvat esimerkiksi palkkausjärjestelmän kehittämistarpeista, palkkausjärjestelmän palkkarakenteiden voimaansaattamisesta, todetuista tehtäväkokonaisuuksien vaativuuksien, käytettävyyksien tai osaamisalueiden muutoksista tai työnsuoritukseen tai pätevyyteen perustuvan palkanosan kehittämisestä. Tässä kohdassa tarkoitettu rahaerä voidaan käyttää perustellusta syystä yhteisesti sovitulla tavalla kokonaan tai osittain kausipalkkojen tuntipalkkojen yleiskorotukseen.

Edellisessä kappaleessa tarkoitetun erillisen rahamäärän suuruus on 17 senttiä kertaa tehtaan työntekijöiden lukumäärä 28.3.2011. Rahamäärän käytöstä sovitaan paikallisesti 21.4.2011 mennessä ottaen huomioon edellä todetut periaatteet siten, että palkkojen korotukset tulevat voimaan 28.3.2011 alkaen.

Rahaerän jakoa koskeva erimielisyys voidaan alistaa työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti liittojen ratkaistavaksi. Liitot ja tarvittaessa jommankumman liiton aloitteesta liittojen johto käsittelee ja ratkaisee paikallisen erän käyttöä koskevan erimielisyyden mahdollisimman joutuisasti. Liittojen yksimieliseen käsitykseen perustuva palkkojen korotus toimeenpannaan 23.5.2011 alkaen.

Jommankumman liiton aloitteesta erimielisyys voidaan saattaa ennen sitä koskevan ratkaisun tekemistä työehtosopimusneuvottelukuntien käsiteltäväksi.

Jos liittojen käsittelyssä ei saavuteta yksimielisyyttä, työntekijöiden kausipalkkojen tuntipalkkoja korotetaan 4.7.2011 alkavan palkkakauden alusta paikalliseen rahaerään perustuvan palkkojen korotuksen asemasta 17 sentin yleiskorotuksella.

Vuorolisät

Työehtosopimuksen 20 §:n määräyksestä poiketen lasketaan vuorolisät paperiteollisuuden vuoden 2010 neljännen vuosineljänneksen keskituntiansiosta korotettuna 41 sentillä. Näin laskettuja vuorolisiä sovelletaan vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen alusta lukien.

2 Alin kausipalkka

Alin kausipalkka on 28.3.2011 alkaen 823,29 euroa.

3 Työryhmät

12-tuntiset työvuorot keskeytymättömässä kolmivuorotyössä (tam 37)

Työaikojen monipuolistamiseksi valmistetaan ehdotus tarpeellista työehtosopimusmuutoksista ja niitä täydentävistä soveltamisohjeista 12-tuntisten työvuorojen käyttöönottoa varten keskeytymättömässä kolmivuorotyössä (tam37). Työryhmä valmistaa ehdotuksensa siten, että 12-tuntisten työvuorojen käyttöönotto perustuu paikalliseen sopimiseen ja että vuotuisen työajan pituus ei muutu ja että muutoinkin noudatetaan tam 37:n säännöllisen työajan järjestämistä koskevia periaatteita. Työryhmän tulee saattaa työnsä päätökseen 30.9.2011 mennessä.

Osa-aikatyöntekijöiden palkan maksaminen tuntipalkkana kausipalkan sijaan

Palkkamääräysten kehittämiseksi valmistetaan ehdotus tarpeellisiksi työehtosopimusmuutoksiksi osa-aikatyöntekijöiden palkan maksamiseksi tuntipalkkana kausipalkan sijaan osa-aikatyöntekijöiden ansiotasoa alentamatta. Ehdotusta laadittaessa otetaan huomioon muun muassa arkipyhäviikkojen vaikutus osa-aikatyöntekijöiden ansioon. Työryhmä pyrkii tekemään ehdotuksen, jonka mukaan kaikki osa-aikatyöntekijät alalla siirtyvät tuntipalkkaisiksi 19.12.2011 alkaen.

Työehtosopimuksen luettavuuden parantaminen

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen osana noudatettavat niin sanotut keskusjärjestösopimukset sekä voimassa olevan työehtosopimuksen rationalisointia koskeva 16 §:n määräys ja työturvallisuutta koskeva 27 §:n määräys yhdistetään paperiteollisuuden yleissopimukseksi. Valmistelutyössä turvataan mainittujen sopimusten ja määräysten nykyiset tulkinnat. Ehdotus uudeksi yleissopimukseksi valmistetaan ja esitellään työehtosopimusneuvottelukunnille vuoden 2011 aikana.

Työehtosopimuksen ylityötä, seisokkiajalta maksettavaa korotettua palkkaa ja vuorolisiä koskevat määräykset koetaan tulkinnallisesti ongelmallisiksi. Työehtosopimuksen oikean tulkinnan edistämiseksi arvioidaan määräysten luettavuus. Arvioinnin perusteella tehdään tarpeelliset ehdotukset työehtosopimuksen muuttamiseksi ja valmistetaan oikeaa tulkintaa edistävä yhteinen koulutusaineisto. Ehdotukset ja koulutusaineisto esitellään työehtosopimusneuvottelukunnille vuoden 2011 aikana.

4 Säännöllinen työaika päivätyössä (tam 15, 16) sekä keskeytyvässä vuorotyössä (tam 25, 26, 35, 36) helatorstaina ja muulle arkipäivälle kuin lauantaille sattuvana loppiaisena

Työehtosopimuksen 6.3.2 määräyksestä poiketen voidaan sopimuskauden aikana jalostustehtailla ja -osastoilla säännöllinen työaika järjestää päivätyössä ja keskeytyvässä vuorotyössä siten, että säännöllinen työvuoro voi sijoittua helatorstaille ja muulle arkipäivälle kuin lauantaille sattuvalle loppiaiselle.

SOV.
Työn jatkuminen edellä mainittuina arkipyhinä tai toisena niistä selvitetään pääluottamusmiehelle hyvissä ajoin ennen kuin asianomaisen arkipyhäviikon työtuntiluettelo saatetaan työntekijöiden tietoon. Jos tasoittumisjakson aikana tehdään työtä arkipyhänä, työvuorojen lukumäärässä otetaan huomioon säännöllistä työaikaa arkipyhäviikkoina koskevan 6.3.1-kohdan määräyksen tarkoitus.

5 Työehtojen muutokset

Lisäksi on sovittu tämän pöytäkirjan liitteestä ilmenevällä tavalla 28.3.2011 voimaan tulevista lisäyksistä ja muutoksista työehtosopimukseen.

Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2011
Metsäteollisuus ry
Jari Forss Juha Sutela
Paperiliitto r.y.
Petri Vanhala Juhani Siira Sauli Kovanen

Liite Työehtosopimukseen tehtävät sopimusmuutokset vuonna 2011