etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Ohjeet päivärahahakemusten täytöstä 1.11.2006

(tulostettava Word-dokumentti tästä)

OHJEET ANSIOPÄIVÄRAHAHAKEMUSTEN TÄYTÖSTÄ

Ensimmäinen hakemus täytetään vasta kun omavastuuaika (7 päivää) on täyttynyt, eli olet ollut viikon lomautusjaksolla kaksi kertaa ja kassasta on näin ollen saamisia. Ensimmäisen hakemuksen käsittelyn jälkeen (kestää noin kuukauden) saat päätöksen, maksuilmoituksen ja esitäytetyn jatkohakemuslomakkeen kotiisi.

Pääluottamusmiehen toimiston ulkopuolella olevasta tuulikaapista löytyy kahdenlaisia hakemuksia. Toiset ovat täysin tyhjiä ja toiset ovat esitäytettyjä paperitehtaan lomautusten mukaisesti. Esitäytettyä hakemusta voi käyttää vain jos viikoilla 38 ja 43 ei ole ollut muita kuin lomautus- eli työttömyyspäiviä, ja rahaa ei ole mistään muualta, esim. muualla työskentelystä tai muusta johtuen, saanut. Jos näinä kahtena lomautusviikkona on jotain poikkeavaa, on käytettävä tyhjää hakemusta. Tyhjää hakemusta käyttävät myös kunnossapidon työntekijät, joilla lomautukset kiertävät, ja näin ollen hakemusta ei ole voitu esitäyttää. Hakemus tuodaan täyttämisen jälkeen tuulikaapissa olevaan palautuslaatikkoon.

Hakemuksen varsinaiset täyttöohjeet löytyvät hakemuksen takasivuilta. Pääsääntönä on se, että kaikki kohdat tulee täyttää, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kyseisiin ohjeisiin hieman tarkennuksia seuraavassa:

 • kohta 1 Rasti kohtaan "ensimmäinen hakemus".

 • kohta 3 Työttömyyskassan nimi "Paperityöväen Työttömyyskassa", asiamiespiiri "Lohjan Osasto nro 47". "Aikaisempi jäsenyys muussa työttömyyskassassa" - kohtaa ei täytetä jos mahdollinen muun kassan jäsenyys on ollut ennen vuotta 1997.

 • kohta 4 Lapsikorotuksen hakemista varten (alle 18-v. lapsista). Omista lapsista riittää syntymäaikojen merkitseminen, riippumatta siitä kenen luona he asuvat. Samassa taloudessa asuvista avio-/avopuolison lapsista on haettava todistus siitä että he ovat kirjoilla samassa taloudessa (esim. ote talonkirjasta isännöitsijältä, omakotitalossa asuvat saavat todistuksen kaupunginvirastosta). Todistus on laitettava mukaan hakemuksen liitteeksi.

 • kohta 5 Rasti normaalisti kohtaan "Palkkatyössä vähintään 43 kalenteriviikkoa..". Jos olet saanut päivärahaa vuonna 1997 tai sen jälkeen, rasti kohtaan "Palkkatyössä vähintään 34 kalenteriviikkoa..". Palkkatodistuksen liittämisestä hakemukseen ei hakijan tarvitse itse huolehtia, työnantaja lähettää tiedot kassaan.

  "Olen ollut irtisanomisajan työssä" ja "Olen saanut työnantajalta irtisanomisen yhteydessä.." jätetään tyhjäksi. "Irtisanominen tai lomautus on riitautettu" merkataan "Ei". "Olen hakenut tai saanut palkkaturvaa" merkataan "Ei". "Työsuhde on ollut määräaikainen", rasti kohtaan "Kyllä" jos on ollut määräaikaisena 14.11.2005 jälkeen, tässä tapauksessa on lisäksi merkattava määräaikaisen työsuhteen kestoaika.

 • kohdat 6 ja 7 "Haen korotettua ansio-osaa", "Olen saanut erorahaa viimeisen viiden …", "Haen työllistymisohjelmalisää - rasti kaikkiin näihin kohtaan "Ei".

 • kohta 8 Ei tarvitse täyttää. Koskee vain yrittäjäkassojen jäseniä.

 • kohta 9 Sivutoimisten yrittäjien, toiminimen haltijoiden, maa- ja metsätilaomistajien yms. on henkilökohtaisesti käytävä työvoimatoimistossa sekä hankittava selvitys viimeisestä vahvistetusta verotuksesta (2004). Kun nämä on hoidettu, voidaan varsinainen päivärahahakemus täyttää työpaikalla ja palauttaa se laatikkoon. Kohtaan 9 on kuitenkin merkittävä mistä yritystoiminnasta on kyse.

 • kohta 10 Etuudet merkataan vain jos näitä saadaan lomautusjakson aikana. Muuten merkataan "En saa". Lasten kotihoidon tukea tänä aikana saaneiden on liitettävä päätös tuesta, sekä täytettävä kohta "Kuka hoitaa lasta:". Jos kohtaan 4 on merkattu alle 3-vuotiaita lapsia, on kotihoidon tukea koskeva kohta täytettävä vaikka ei tukea saisikaan.

 • kohta 11 "Olen ollut työttömänä työnhakijana…" päivämääräksi ensimmäinen lomautuspäivä. Työttömyyden laji on "kokonaan lomautettu". Kohtaan "Työttömyyteni päättyy, koska aloitan.." ei tule rastia tai päivämäärää.

  Kohta "Jos olette työttömyysaikana vastaanottanut tai…" täytetään vain jos lomautuksen aikana ollut muualla palkkatyössä. Palkkatodistus on liitettävä mukaan hakemukseen.

  Kansaneläkelaitoksen peruspäiväraha ja työmarkkinatuki merkataan ja päätös liitetään hakemukseen vain jos näitä on saanut vuonna 1997 tai sen jälkeen.

 • kohta 12 Merkataan vain lomautusviikot. Eli sarakkeeseen 1 ensimmäisen lomautusviikon päivämäärät ja kohtaan "selvitys" merkataan "työtön" joka päivälle. "Työtunnit" sarakkeeseen ei merkata mitään. Sarakkeeseen 2 merkataan samalla tavalla toisen lomautusviikon tiedot. Näiden välillä olleesta työssäolosta ei tarvitse merkintöjä tehdä, ne selviävät työnantajan lähettämästä palkkatodistuksesta.
  HUOM! MUISTA PÄIVÄTÄ JA ALLEKIRJOITTAA HAKEMUS ! ! !
  TÄYTETYT HAKEMUKSET JÄTETÄÄN PLM:N TOIMISTON ULKOPUOLELLA OLEVAAN LAATIKKOON. KAIKKI HAKEMUKSET TARKISTETAAN ENNEN KUIN NE LÄHETETÄÄN YHTEISLÄHETYKSENÄ TYÖTTÖMYYSKASSAAN.
  JOS KYSYTTÄVÄÄ, OTA YHTEYTTÄ:
  PÄÄLUOTTAMUSMIES SAMI LAAKSO puh. 040 762 8604
  TALOUDENHOITAJA PAULI PEKKI puh. 0400 849 971

  LOMAUTUS JA ANSIOSIDONNAINEN PÄIVÄRAHA

  Ansiopäiväraha Lomautuksen ajalta maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa. Ansiopäiväraha muodostuu 23,50 euron suuruisesta perusosasta ja palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Ansio-osan suuruus on 45 prosenttia peruspäivärahan (23,50) ja päiväpalkan erotuksesta. Yli 2115,00 euron (90 x 23,50) menevältä kuukausiansion osalta huomioidaan 20 prosenttia. Osaston nettisivuilta www.osasto47.net löytyy päivärahalaskuri. Päivärahaa maksetaan enintään 5 päivältä viikossa ja ne ovat verotuksen alaista tuloa. Täyttä päivärahaa ansaitakseen tulee lomautuksen (=työttömyyden) kestää yhtäjaksoisesti vähintään kalenteriviikon, muuten maksetaan ns. soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maksetaan myös silloin jos viikon kestävän lomautusjakson aikana olet yhden tai useamman päivän missä tahansa ansiotyössä.

  Soviteltu päiväraha Täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet sovittelujakson aikana ansaitusta palkasta.

  Lapsikorotus Lapsikorotus maksetaan alle 18-vuotiaista lapsista: yhdestä 4,45 euroa / päivä, kahdesta 6,54 euroa / päivä ja kolmesta tai useammasta lapsesta 8,43 euroa / päivä.

  Korotettu ansio-osa Ns. korotettua ansio-osaa ei lomautusten yhteydessä makseta.

  Omavastuuaika Omavastuuaika on seitsemän päivää. Omavastuupäivien ei tarvitse olla peräkkäin, mutta ne pitää täyttyä kahdeksan viikon aikana, muutoin omavastuuajan laskenta alkaa alusta. Viikon lomautusjakson aikana omavastuupäiviä kertyy viisi, joten seuraavastakin viikon lomautusjaksosta kaksi päivää kuluu omavastuuaikaan. Seitsemän päivän omavastuuaika asetetaan kerran työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaikaa kohti. Uusi 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa uudelleen 34 työssäoloviikon täyttymisen jälkeen (ns. paluuehto), tällöin alkaa myös uusi omavastuuaika.

  Sairastuminen Jos työntekijä sairastuu ennen lomautusilmoituksen antamista, sairausajan palkka maksetaan normaalisti myös lomautusjaksolta. Jos työntekijä sairastuu lomautusilmoituksen jälkeen, sairausajan palkan maksaminen keskeytyy lomautusjakson ajaksi. Lomautusjakson ajalta on mahdollisuus saada Kelalta sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen (sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää). Sairauspäivärahan omavastuun aikana työntekijälle maksetaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa lomautusjakson päälle osuvalta ajalta.

  Vuorovapaat lomautusten aikana Vuorovapaat eivät kulu eivätkä kartu lomautusten aikana.

  Lomautusten vaikutus vuosilomakertymään Viikon kerrallaan kestävät lomautukset eivät vaikuta vuosilomakertymään.

  Ilmoittautumisvelvollisuus työvoimatoimistoon Työntekijöiden ei tarvitse ilmoittautua työvoimatoimistoon lomautusten vuoksi (poikkeuksena sivutoimiset yrittäjät, katso seuraava kohta). Työnantaja hoitaa asian ryhmälomautusilmoituksella.

  Sivutoimiset yrittäjät Sivutoimisten yrittäjien, toiminimen haltijoiden sekä maa- tai metsätilaomistajien on henkilökohtaisesti käytävä työvoimatoimistossa, ja se on syytä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vaikka jo ennen ensimmäistä lomautusta. Työvoimatoimistossa käyntiä nopeuttaaksesi voit lähettää etukäteen henkilö- ym. tietosi internetistä löytyvän lomakkeen avulla. Kyseinen lomake on osoitteessa www.mol.fi. Lomake löytyy klikkaamalla ylävalikosta "Työvoimapalvelut".

  Päivärahahakemukset Osasto hankkii työvoimatoimistosta päivärahahakemukset. Ne täytetään yhteisesti työpaikalla sen jälkeen kun omavastuuaika on täyttynyt. Hakemukset lähetetään kerralla liiton työttömyyskassaan osaston toimesta. Päivärahaa maksetaan takautuvasti enintään kolmen kuukauden ajalta. Ensimmäistä lomautusviikkoa edeltävältä 44 viikolta sekä lomautusten välisen ajan työskentelystä tarvitaan palkkatodistus. Työnantaja hoitaa tämän asian ja lähettää ne suoraan liiton työttömyyskassaan. Ensimmäisen hakemuksen käsittelyn jälkeen (käsittely kestää noin kuukauden) saat päätöksen, maksuilmoituksen ja esitäytetyn jatkohakemuslomakkeen kotiisi.

  Arkipyhät Arkipyhän palkan perusosa on maksettava aina jos työnantajalla on kausipalkan maksuvelvollisuus (eli tilikaudessa on työssäolopäiviä). Tämä siis myös siinä tapauksessa että arkipyhä sattuisi olemaan lomautuspäivä. Tästä syystä tältä päivältä ei päivärahaa makseta, ja hakemukseen täytyy merkata kyseisen päivän kohdalle "arkipyhä".

  Sami Laakso
  pääluottamusmies puh. 040 762 8604