etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin säännöt->Osasto 47:n säännöt

PAPERILIITON OSASTO NRO 47 RY:N SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
3§ Työhuonekunnat ja jaostot
4§ Jäseneksi liittyminen
5§ Jäsenyydestä aiheutuvat maksut
6§ Jäsenmaksuista vapautuminen
7§ Lepäävät jäsenoikeudet
8§ Vapaajäsenoikeudet
9§ Jäsenmaksurästit
10§ Osastosta erottaminen ja eroaminen
11§ Muutto osastosta toiseen ja matkustaminen ulkomaille
12§ Toimikunta ja sen tehtävät
13§ Tilinpäätös ja tilintarkastus
14§ Kokoukset
15§ Muita määräyksiä
16§ Sääntöjen muuttaminen ja osaston purkautuminen

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Paperiliiton Lohjan Osasto nro 47 ry. ja sen kotipaikka Lohjan kaupunki, jossa myös sen hallitus, toimikunta sijaitsee. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä osasto ja Paperiliitto r.y:stä liitto.

2 §
Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Osaston tarkoituksena on koota kaikki paikkakunnalla paperi- ja puumassateollisuudessa, sekä niiden sivuammateissa, puolivalmiste-, paperinjalostus-, tapetti- ym. niihin verrattavissa tehtaissa työskentelevät työntekijät Paperiliitto r.y:n piiriin ja toimia siinä näiden ja liiton sääntöjen sekä liittokokouspäätösten mukaisesti jäsentensä yhteistoiminnan avulla heidän työ- ja palkkaolojensa parantamiseksi sekä yhteiskunnallisen asemansa ja sivistystasonsa kohottamiseksi.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:

a) toimii jäsentensä työ- ja palkkaolojen parantamiseksi;

b) valvoo, että voimassaolevia työsuojelu- ym. sosiaalisia lakeja sekä sopimuksia ja sääntöjä noudatetaan;

c) neuvottelee ja tekee sopimuksia jäsenistön työ- ja palkkaehtoja koskevissa asioissa;

d) järjestää kokouksia, kursseja, luento- ja viihdetilaisuuksia sekä jäsenistön harrastustoimintaa;

e) harjoittaa paikkakunnalla tiedotustoimintaa osaston ja liiton tunnetuksi tekemiseksi;

f) voi omistaa kiinteistöjä;

g) voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi kahvila- ja ravintolaliikettä;

h) ylläpitää yhteyttä muitten paikkakunnalla toimivien vastaavanlaisten osastojen ja järjestöjen kanssa;

i) kuuluu jäsenenä Paperiliitto r.y:hyn.

3 §
Työhuonekunnat ja jaostot

Osasto on oikeutettu muodostamaan osaston toimikunnan valvonnan alaisena toimivia työhuonekuntia. Työhuonekunnat toimivat liittokokouksen vahvistamien sääntöjen mukaan. Lisäksi osastossa voi toimia sen toimikunnan valvonnan alaisia jaostoja.

4 §
Jäseneksi liittyminen

1. Osaston jäseneksi voidaan hyväksyä näiden sääntöjen 2 §:n 1 kohdassa mainitulla alalla työskentelevä henkilö, joka hyväksyy liiton ja osaston tarkoituksen, ei ole henkilökohtaisten sitoumustensa tai muiden syiden vuoksi estetty noudattamasta liiton ja osaston sääntöjä ja päätöksiä eikä kuulu liiton toimintaa ja periaatteita vastustaviin järjestöihin. Osaston oppilasjäsenet eivät suorita liiton jäsenmaksua. Oppilasjäseneksi voidaan hyväksyä johonkin paperialan ammattiin opiskeleva henkilö. Oppilasjäsenellä ei ole äänioikeutta liiton tai ammattiosaston suorittamissa vaaleissa tai muissa äänestyksissä. Oppilasjäsenellä ei ole oikeutta liittyä alan työttömyyskassan jäseneksi.

2. Jäseneksi pyrkivän täyttämä liittymislomake on toimitettava osaston toimikunnalle, joka päättää jäseneksi pääsystä. Jos osaston toimikunta ei halua ottaa jotakin jäseneksi pyrkivää osaston jäseneksi, niin se on velvollinen pyytämään asiasta liittotoimikunnan lausunnon.

3. Kun jäseneksi pyrkivä on hyväksytty jäseneksi saa hän ilman lisämaksua käyttöönsä jäsenkortin sekä halutessaan liiton, osastojen ja Paperityöväen Työttömyyskassan säännöt.

4. Jäsen, joka siirtyy osastoon jostakin kotimaisesta tai ulkomaisesta ammatillisesta järjestöstä ja siirtyessään esittää aikaisemmasta järjestöstään saamansa jäsenkirjan tai jäsenkortin, jossa ei ole rästiä yli 30 päivää ja suostuu maksamaan rästissä olevat jäsenmaksunsa liitolle, saavuttaa osastossa ja liitossa liittymispäivästä lukien kaikki ne oikeudet, jotka osaston jäsenellä ovat laskettuna sen mukaan, kuinka kauan hän on yhtämittaisesti ollut näissä järjestöissä jäsenenä.

5 §
Jäsenyydestä aiheutuvat maksut

1. Jäsen suorittaa osastolle kokonaisjäsenmaksuna 1 prosentin veroennakon alaisesta palkkatulostaan lisättynä Paperityöväen Työttömyyskassan sääntöjen mukaan vahvistetulla jäsenmaksuprosentilla. Osaston perimästä 1 prosentin jäsenmaksuosuudesta osaston omaan käyttöön jää 23 prosenttia. Muut jäsenmaksuosuudet suoritetaan liitolle. Osastolla ei ole oikeutta kantaa muita maksuja ilman liittotoimikunnan lupaa. Jäsenmaksu peritään myös vuosiloma- ja työnantajan maksaman sairausajan palkasta.

2. Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenmaksut sisältyvät liitolle tulevaan jäsenmaksuosuuteen.

3. Liittotoimikunnalla on oikeus määrätä ylimääräinen jäsenmaksu sellaisten työtaisteluiden sattuessa, joita liitto joutuu taloudellisesti tukemaan tai muuten liiton toiminnalle välttämättömän tarpeen niin vaatiessa.

4. Liittotoimikunta määrää ylimääräisen jäsenmaksun määrän ja kantamisajan. Se ei saa olla varsinaista jäsenmaksua suurempi.

5. Osastolla on oikeus liittotoimikunnan luvalla periä omien toimintakulujensa kattamiseksi ylimääräistä osaston omaan käyttöön tulevaa jäsenmaksua. Osaston tulee toimittaa esitys ylimääräisen jäsenmaksuosuuden perimisestä liittotoimikunnalle kalenterivuosittain edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä. Esityksen yhteydessä tulee antaa selvitys osaston talouden kehittymisestä liittotoimikunnan määräämältä ajalta sekä suunnitelma ylimääräisen jäsenmaksun käytöstä. Liittotoimikunta määrää ylimääräisen jäsenmaksun määrän ja kantamisajan. Se ei saa olla kohdan 1. mukaista osaston osuutta suurempi.

6 §
Jäsenmaksuista vapautuminen

1. Osaston jäsen on vapautettu varsinaisista ja ylimääräisistä jäsenmaksuista:

a) Ollessaan sairaana tai äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla. Sairausajaksi ei kuitenkaan lasketa sitä aikaa, jolloin jäsen saa työnantajaltaan sairaus- tai synnytysajan tai muuta palkkaa;

b) ollessaan työttömänä;

c) suorittaessaan asevelvollisuuttaan tai osallistuessaan reservin kertausharjoituksiin;

d) ollessaan opiskelun johdosta työansiota vailla;

e) osallistuessaan liittotoimikunnan hyväksymään työtaisteluun;

f) liittotoimikunnan hyväksymästä muusta pakottavasta syystä.

2. Jäsenen tulee edellä mainituissa tapauksissa ilmoittaa osaston taloudenhoitajalle maksuvapauteen oikeuttavan syyn alkamisesta ja mahdollisesta jatkumisesta vuosineljänneksittäin. Jäsenyys maksuvapaana voi jatkua enintään seitsemän (7) vuotta maksuvapauteen johtaneen syyn alkamisesta.

3. Osaston jäsenelle voidaan myöntää vapautus jäsenmaksusta ajalta, jolloin jäsen työskentelee Euroopan Unionin (EU) jäsenmaassa taikka ETA-sopimuksen piiriin kuuluvassa maassa edellyttäen, että hankitaan työttömyysvakuutus edellä olevasta maasta. Silloin kun työ ulkomailla tapahtuu lähetettynä työntekijänä suomalaiselle työnantajalle, vakuuttaminen (jäsenmaksu) tapahtuu kotimaassa, eikä vapautusta jäsenmaksusta voida myöntää. Vakuutus- ja työskentelykaudet tulee todistaa lähdettäessä ja palattaessa vakuutuslaitokselta saatavalla todistuksella. Maksuvapautus edellä mainituissa tilanteissa voi jatkua pääsääntöisesti enintään vuoden.

7 §
Lepäävät jäsenoikeudet

Mikäli jäsen on 6 §:ssä mainituilla perusteilla ollut vailla ansiotuloa yhtämittaisesti yhden vuoden ja on ollut liiton tai muun liiton sääntöjen 3 §:n 7 kohdassa mainitun järjestön jäsenenä vähintään kymmenen (10) vuotta, on hänen viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän jälkeen anottava osaston välityksellä liittotoimikunnalta lepääviä jäsenoikeuksia. Lepäävien jäsenoikeuksien aikana jäsenen oikeudet liitossa eivät kasva, eikä hän sinä aikana ole oikeutettu avustuksiin hänen oikeudenomistajilleen tulevaa hautausavustusta lukuunottamatta. Lepäävien jäsenoikeuksien vallitessa jäsenellä ei ole äänestysoikeutta liitossa ja osastossa suoritettavissa vaaleissa ja äänestyksissä. Lepäävillä jäsenoikeuksilla olevan jäsenen on liittotoimikunnan vahvistamin määräajoin ilmoitettava lepääviin jäsenoikeuksiin johtaneen syyn kohdallaan edelleen jatkuvan.

8 §
Vapaajäsenoikeudet

1. Osaston jäsen saavuttaa vapaajäsenoikeudet liittotoimikunnan päätöksellä:

a) kun jäsen on täyttänyt 50 vuotta ja siihen asti ollut yhtäjaksoisesti jonkun näiden sääntöjen 4 §:n 4 kohdassa mainitun ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 25 vuotta;

b) osaston suosituksesta, kun jäsen on ollut näiden sääntöjen 4 §:n 4 kohdassa mainitun ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 15 vuotta, osoittautunut toiminnassaan erittäin ansiokkaaksi ja tullut pysyvästi työkyvyttömäksi;

c) siitä poikkeavasti mitä a)- ja b)-kohdissa on säädetty 1.1.1968 tai sen jälkeen liittynyt jäsen vain siirryttyään eläkkeelle tai tultuaan pysyvästi työkyvyttömäksi ja oltuaan näiden sääntöjen 4 §:n 4 kohdassa mainitun ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 25 vuotta.

2. Työssä olevalla vapaajäsenellä on samat oikeudet kuin muillakin jäsenillä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty.

9 §
Jäsenmaksurästit

Milloin osaston jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli vuosineljänneksen ajalta, menettää hän kaikki jäsenoikeutensa ja saavuttaa ne rästit maksettuaan. Mikäli jäsenmaksurästejä ei ole maksettu kuuden (6) kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä, katsotaan jäsen eronneeksi.

10 §
Osastosta erottaminen ja eroaminen

1. Jäsenellä on oikeus erota osastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osaston toimikunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta osaston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottua osastosta menettää hän kaikki jäsenoikeutensa siinä. Samoin hän vapautuu velvollisuuksista, joihin hän on liittyessään sitoutunut, paitsi mitä tulee jo maksettavaksi erääntyneisiin tai määräajaksi sitouduttuihin maksuihin. Toimikunnan on katsottava jäsen eronneeksi, jos hänellä on jäsenmaksuissa puolen vuoden rästit, sekä erotettava silloin, kun jäsen on vakinaisesti siirtynyt työhön muulle kuin näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitulle alalle.

2. Jäsen voidaan erottaa osastosta:

a) jos hän tahallisesti rikkoo osaston tai liiton sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta osaston toimikunnan tai liittotoimikunnan sääntöihin tai liittokokouspäätöksiin perustuvia ohjeita tai muutoin toimii vastoin osaston tai liiton omaksumia periaatteita tai liiton eheyttä vahingoittavasti;

b) jos hän on petollisella tavalla nostanut avustusta;

c) jos hän on kavaltanut osaston tai liiton hänen hoitoonsa uskomia varoja;

d) jos hän on päässyt jäsenyyteen antamalla itsestään vääriä tai muuten harhaanjohtavia tietoja.

3. Jäsentä, joka on erotettu osastosta, ei ilman osaston ja liittotoimikunnan päätöstä voida uudelleen ottaa jäsenyyteen. Jos erotettu jäsen on huomaamatta päässyt uudelleen jäseneksi, voi osasto tai liittotoimikunta ilman muuta julistaa hänen jäsenyytensä mitättömäksi.

4. Ehdotus jäsenen erottamiseksi liiton osastosta on kirjallisesti jätettävä osaston toimikunnalle mainitsemalla tarkalleen ne syyt, joiden perusteella erottamista vaaditaan sekä ne todisteet, joihin erottamisvaatimus perustuu.

Osaston toimikunnan on tutkittava erottamisvaatimus ja tehtyään päätöksensä esitettävä asia osaston kokouksen päätettäväksi hankittuaan sitä ennen liittotoimikunnan lausunnon.

5. Osaston toimikunnalla on oikeus myös omasta aloitteestaan, silloin kun siihen ilmenee aihetta, alistaa osaston kokouksen ja liittotoimikunnan harkittavaksi jonkun jäsenen erottaminen osastosta ja liitosta.

6. Liittotoimikunta voi myös ehdottaa varoituksen antamista tai uuden tutkimuksen toimeenpanoa.

11 §
Muutto osastosta toiseen ja matkustaminen ulkomaille

1. Kun jäsen muuttaa pois paikkakunnalta on hänen ilmoitettava muuttamisestaan osaston jäsenasioita hoitavalle toimihenkilölle.

2. Kun jäsen saapuu uudelle paikkakunnalleen on hänen, säilyttääkseen jäsenoikeutensa, ilmoittauduttava 30 päivän kuluessa siellä olevaan liiton osastoon. Ellei sellaista paikkakunnalla ole, jäsenen on ilmoittauduttava lähinnä olevaan liiton osastoon tai liiton toimistoon.

3. Ulkomaille siirtyvä jäsen saa liiton toimistosta todistuksen jäsenyydestään.

12 §
Toimikunta ja sen tehtävät

1. Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu toimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varajäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voidaan valita myös toimikuntaan kuulumattomista osaston jäsenistä. Tällöin hänellä on toimikunnan kokouksissa vain puhe- ja esitysoikeus.

2. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) toimikunnan jäsentä sitä vaatii. Toimikunta on päätösvaltainen, jos jäsenten enemmistö on läsnä.

3. Toimikunnan jäsenen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta peräkkäisestä toimikunnan kokouksesta, voi osaston kokous erottaa toimikunnan jäsenyydestä.

4. Osaston nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä kaksi (2) toimikunnan keskuudestaan valitsemaa varsinaista jäsentä, aina kaksi yhdessä.

5. Puheenjohtaja valvoo osaston toimintaa. Hän johtaa keskustelua toimikunnan ja osaston kokouksissa, huolehtii liiton ja osaston sääntöjen noudattamisesta sekä valvoo, että osaston muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

6. Sihteeri pitää pöytäkirjaa osaston ja toimikunnan kokouksissa, hoitaa osaston kirjeenvaihdon, laatii toimintakertomuksen sekä huolehtii muiden kirjallisten tehtävien suorituksesta.

7. Taloudenhoitaja hoitaa osaston kassan, jäsenkortiston ja kirjanpidon, laatii tiliselvitykset ja tilinpäätökset, huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja suorittaa liiton hyväksymät avustukset, huolehtii tilitysten lähettämisestä liitolle ja suorittaa muut toimikunnan hänen tehtäväkseen määräämät osaston taloutta koskevat tehtävät.

8. Toimikunnan tulee huolellisesti hoitaa osaston omaisuutta ja tallettaa sen varat huolellisesti ja osastolle edullisesti. Sen tulee myös puolivuosittain antaa siitä selostus osaston kokoukselle.

9. Toimikunta on kaikista toimenpiteistään vastuussa osaston kokoukselle ja sen jäsenet ovat kukin erikseen ja kaikki yhteisesti vastuussa osaston omaisuuden hoidosta.

10. Toimikunnan jäsen, joka ilmoittaa eriävän mielipiteensä kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi eikä ota päätöksentekoon osaa, on kysymyksessä olevaan päätökseen nähden vastuusta vapaa.

13 §
Tilinpäätös ja tilintarkastus

1. Osasto valitsee syyskokouksessaan kahdeksi vuodeksi kaksi (2) tilintarkastajaa sekä kaksi (2) varatilintarkastajaa.

2. Osaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilintarkastajille esitettäväksi viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä.

3. Tilintarkastajain tulee kalenterivuosittain tarkastaa osaston tilit ja toiminta sekä antaa kirjallinen lausuntonsa osaston hallinnosta, kirjanpidosta ja varojen hoidosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilintarkastajilla samoin kuin liittotoimikunnan määräämällä tarkastajalla yhdessä osaston tilintarkastajien kanssa on oikeus muinakin aikoina siitä ennakolta ilmoittamatta, tarkastaa osaston tilejä ja hallintoa.

14 §
Kokoukset

1. Osaston sääntömääräisinä kokouksina ovat huhtikuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja loka-marraskuussa pidettävä syyskokous.

2. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) esitetään toimikunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös;

b) luetaan tilintarkastajien lausunto;

c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä toimikunnalle ja taloudenhoitajalle ja

d) päätetään muista jäsenten tai toimikunnan esittämistä asioista.

3. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio;

b) suoritetaan luottamusmiesten valitseminen niin kuin luottamusmiesten ohjesäännössä on lähemmin määrätty ja

c) päätetään muut osaston jäsenten ja toimikunnan esittämät asiat.

4. Syyskokouksessa käsitellään lisäksi joka toinen vuosi seuraavat asiat:

a) päätetään toimikunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista;

b) suoritetaan toimikunnan puheenjohtajan, jota kutsutaan osaston puheenjohtajaksi, vaali;

c) suoritetaan toimikunnan muiden varsinaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali;

d) suoritetaan varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali;

e) suoritetaan mahdollisten muiden toimielinten vaali;

Osaston toimihenkilöt valitaan äänivaltaisista jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Syyskokouksessa valittujen toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alussa.

5. Osaston muita kokouksia pidetään, kun puheenjohtaja tai toimikunta katsovat sen tarpeelliseksi. Osaston ylimääräinen kokous on pidettävä, kun vähintään 1/10 osaston äänivaltaisista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Äänivaltaa osaston kokouksissa ei ole lepäävillä jäsenoikeuksilla olevilla, työelämästä pois siirtyneillä vapaajäsenillä eikä oppilasjäsenillä.

6. Jokainen jäsen voi tehdä ehdotuksen osaston kokouksessa päätettävästä asiasta osaston toimikunnalle, jonka on valmisteltava sen oman lausuntonsa ohella käsiteltäväksi seuraavassa osaston kokouksessa. Jos asia on kiireellinen, voidaan se ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi ilman toimikunnan valmistelua, ellei yhdistyslaki toisin määrää. Tällainen asia on kuitenkin, mikäli mahdollista, ilmoitettava puheenjohtajalle ennen kokouksen alkua.

7. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä asioissa, joista säännöt erikseen toisin määräävät. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Siinä tapauksessa, että puheenjohtaja ei tahdo asiaa ratkaista, on toimitettava lippuäänestys, jolloin äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. Vaalit toimitetaan, ellei niistä olla yksimielisiä, äänestämällä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

8. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenellä yksi ääni. Äänestykset toimitetaan käsien nostolla ja vaadittaessa suljetuin lipuin.

9. Toimikunnan jäsenillä ei ole heitä itseään koskevissa asioissa äänestysoikeutta.

10. Ainoastaan kokouksessa saapuvilla olevat jäsenet, jotka voivat todistaa osaston sääntöihin perustuvan jäsenyytensä, ovat äänioikeutettuja.

11. Osaston kevät- ja syyskokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ja muut kokoukset vähintään kolme vuorokautta ennen kokous-, työ- tai yleisillä ilmoituspaikoilla julkipannuilla ilmoituksilla. Osaston syyskokous voi kuitenkin päättää, että kokouskutsu on sen lisäksi jollakin muulla tavalla ilmoitettava. Kokouksessa ei voida tehdä päätöstä sääntöjen muuttamisesta tai osaston purkamisesta taikka kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, ellei tällaista asiaa ole kokouskutsussa mainittu. Kokouskutsussa on, mikäli mahdollista, mainittava kaikki tärkeimmät esille tulevat asiat.

12. Liiton toimitsijoilla, samoin kuin liittotoimikunnan jäsenillä, on osaston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

15 §
Muita määräyksiä

1. Elleivät pääluottamusmies, varapääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu ole toimikunnan varsinaisia jäseniä, on heille ilmoitettava kaikista toimikunnan kokouksista ja heillä on niissä puhe- ja esitysoikeus. Lisäksi voidaan toimikunnan kokouksiin kutsua osaston luottamushenkilöitä, joiden läsnäolon toimikunta katsoo tarpeelliseksi. Heillä on kokouksessa puhe- ja esitysoikeus.

2. Jos jäsen huomaa kärsineensä vääryyttä osaston tai sen toimikunnan taholta, on hän oikeutettu tekemään siitä kirjallisen ilmoituksen liittotoimikunnalle. Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun jäsen sai kirjallisen tiedon osaston tai sen toimikunnan tekemästä, ilmoituksen aiheuttaneesta päätöksestä.

3. Osaston ja liittotoimikunnan väliset erimielisyydet ratkaisee liittovaltuusto.

4. Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä noudatetaan Paperiliiton sääntöjä, liittotoimikunnan antamia ohjeita ja yhdistyslakia.

16 §
Sääntöjen muuttaminen ja osaston purkautuminen

1. Näihin sääntöihin tehtäville muutoksille on saatava liittokokouksen tai liittovaltuuston hyväksyminen. Mikäli muutos koskee osaston nimeä ja sen mahdollisesti aiheuttamia muutoksia säännöissä, voidaan ne suorittaa liittotoimikunnan suostumuksella.

2. Jos ehdotus osaston purkautumisesta tehdään osaston toimikunnalle tai osaston kokouksessa, on siitä heti annettava tieto liittotoimikunnalle ja sen jälkeen asia käsiteltävä kahdessa seuraavassa, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä osaston kokouksessa. Päätös osaston purkautumisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin, kun sitä koskeva päätös on tehty ¾ enemmistöllä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.

3. Jos osasto on edellisessä kohdassa mainituin tavoin päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen varat talletettavaksi liitolle. Jos vastaavanlainen osasto aloittaa kolmen (3) vuoden kuluessa paikkakunnalla toimintansa, liittotoimikunta päättää näin liitolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta sille.

sivun alkuun