etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin keskusjärjestöjen yhteiset lakko-ohjeet

Keskusjärjestöjen yhteiset lakko-ohjeet

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja AKAVA ovat hyväksyneet yhteiset periaatteet työtaistelutilanteissa. Yhteiset lakko-ohjeet laadittiin ensimmäisen kerran jo 1980-luvun alkupuolella ja niitä on uudistettu useaan otteeseen. Viimeksi ohjeita tarkistettiin tammikuussa 2005.

Ohjeissa korostetaan, että kullakin keskusjärjestöllä ja ammattiliitolla on oikeus itsenäiseen sopimuspolitiikkaan. Työtaistelun tavoitteita ja lakkorajoja ei kohdenneta muita keskusjärjestöjä tai ammattiliittoja vastaan tai järjestörajoihin. Ohjeissa korostetaan tiedottamisvelvollisuutta keskusjärjestöille ja saman alan ammattiliitoille työtaistelun tavoitteista ja lakkorajoista.

Ohessa keskusjärjestöjen lakko-ohjeet kokonaisuudessaan.

1.2.2005

SAK - STTK - AKAVA

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteiset periaatteet työtaistelutilanteissa
Sopimusneuvottelujen tavoitteena on työ- ja virkaehtosopimusten solmiminen. Työtaistelutoimiin turvaudutaan, jos neuvottelut osoittautuvat tuloksettomiksi. Laillisessa järjestyksessä ja sääntöjen mukaisesti syntyneiden työtaistelutoimien vaikutusten ulottuessa yli keskusjärjestörajojen noudatetaan niiden osalta seuraavia periaatteita:

Lähtökohdat

 • Keskusjärjestöt ja ammattiliitot ovat sopimustoiminnassaan ja työtaistelupäätöksissään itsenäisiä.
 • Työtaistelun tavoitteet ja lakkorajat määritetään siten, etteivät ne kohdistu muita keskusjärjestöjä ja/tai ammattiliittoja vastaan eivätkä suuntaudu järjestörajoihin.
 • Järjestöt eivät ota kantaa toistensa tekemiin tai suunnitteilla oleviin työtaistelupäätöksiin. Solidaarisuuden osoittamista yli järjestörajojen pidetään toivottavana.
Lakkorajat
 • Lakkorajat määritellään koskemaan oman sopimusalan töitä ja omia jäseniä.
 • Lakon ulkopuolisilla työpaikoilla omissa työtehtävissään työskenteleville ei aiheuteta tarpeetonta haittaa.
 • Alan ainoan työehtosopimuksen tekevä liitto voi ilmoittaa lakkoon toiseen ammattiliittoon kuuluvan työntekijän tai toimihenkilön työn asianomaisen liiton luvalla.
 • Toiseen järjestöön kuuluvien työtekijöiden ja toimihenkilöiden tulee tehdä pelkästään omat tavanomaiset työtehtävänsä.
 • Lakon ulkopuolisissa töissä olevia edustavat järjestöt antavat yhtenäiset ohjeet lakonalaisesta työstä kieltäytymisestä.
 • Järjestöt valvovat, että niiden jäsenet eivät tee lakonalaista työtä.
 • Lakkorajojen muutoksista ilmoitetaan niitä suunniteltaessa tai viimeistään heti päätöksenteon jälkeen.
Tiedottaminen
 • Työtaistelua valmisteleva keskusjärjestö tai ammattiliitto tiedottaa mm. lakon tavoitteista ja lakkorajoista riittävän ajoissa.
 • Tiedot työtaistelun tavoitteista ja lakkorajoista toimitetaan kirjallisesti asianomaisille ammattiliitoille ja keskusjärjestöille viimeistään silloin, kun työtaistelua koskeva ilmoitus jätetään valtakunnansovittelijalle.
 • Poliittisesta tai myötätuntotaistelutoimenpiteestä sekä muista mielenilmauksista ilmoitetaan suosituksen mukaan neljä päivää ennen valtakunnansovittelijalle sekä ao. työnantaja- tai työntekijäliitolle. Ilmoituksessa mainitaan aiotun tukitoimenpiteen syyt, alkamishetki ja laajuus. Edellä todettuja toimenpiteitä koskevat aloitteet ja haasteet tiedotetaan keskusjärjestöille sekä asianomaisille ammattiliitoille.
 • Tiedotusvelvollisuus koskee niitä ammattiliittoja ja keskusjärjestöjä, joiden jäsenten työntekoon lakolla on suoranaista vaikutusta.
 • Tiedottamisvelvollisuus ulottuu työpaikkatasolle saakka.
Ammattijärjestö työnantajana
 • Mikäli ammattijärjestö toimii työnantajana työtaistelun piiriin kuuluvalla työpaikalla se huolehtii siitä, ettei lakon alaisia töitä teetetä.

sivun alkuun