etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen tiedote 1.7.2005

(tulostettava word-tiedosto täällä)

TIEDOTE
Toimisto
Jouko Ahonen
1.7.2005

TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT 2005

Tämänvuotinen työehtosopimuskierros oli poikkeuksellisen vaikea. Jo aloitus oli siten poikkeava, että Metsäteollisuus ry ei ollut valmis neuvottelemaan alamme työehtosopimusta tulopoliittisen kokonaisratkaisun pohjalta, joka olisi käynyt Paperiliitolle.

Varsinaiset alakohtaiset neuvottelut alkoivat varsin hämmästyttävällä tavalla, sillä työnantaja toi neuvottelupöytään lukuisan määrän työehtoihin tehtäviä huononnusesityksiä. Kun huononnusesitykset eivät edenneet kevään mittaan neuvottelemalla, päätti työnantajaliitto julistaa alalle 18.5. alkaneen työsulun, joka on varsin poikkeuksellinen toimenpide.

Työehtosopimusta neuvoteltiin pitkään valtakunnansovittelijan johdolla, joskin kaksi sovittelijan tekemää sovintoesitystä jouduttiin hallinnossamme yksimielisesti hylkäämään niihin sisältyneiden heikennysten vuoksi.

Noin kuuden viikon työsulun jälkeen saavutettiin neuvottelutulos, jonka pohjana oli valtakunnansovittelijan viimeisin sovintoesitys. Paperiliiton työehtosopimusneuvottelukunta hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti, koska aiempaan sovintoesitykseen saatiin tiiviin neuvottelun tuloksena riittävästi parannuksia. Paperiliiton liittovaltuusto ja liittotoimikunta hyväksyivät myös yksimielisesti kokouksessaan 1.7.2005 klo 12.00 valtakunnansovittelijan tekemän sovintoesityksen ja sen pohjalta syntyneen neuvottelutuloksen.

Myös työnantajaliiton Metsäteollisuus ry:n työvaliokunta on tänään hyväksynyt ratkaisun, joten työrauha tehtaille ja työpaikoille palaa kaikilta osin välittömästi. Työnantajan kanssa on sovittu, että työntekijöiden tulee palata työvuoroilleen niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään tiistaina 5.7. klo 06.00 tai päivätyöntekijöiden osalta klo 07.00. Sen jälkeiseen poissaoloon tarvitaan normaali poissaololupa.

Sopimusratkaisun myötä saatiin torjuttua useita työnantajan sopimushuononnusesityksiä. Työnantajan esittämä työnantajan omaan päätösvaltaan perustuva keskimääräisen työajan käyttöönotto torjuttiin, samoin kesäaikainen nelivuorokäynti. 12 tunnin työvuorot viikonlopputyöskentelynä voidaan toteuttaa vain, mikäli niin paikallisesti sovitaan. Työnantajan esittämästä vuosilomien pilkkomisesta useampaan osaan ei ole sovittu. Lomautusturvaan ei tule minkäänlaisia heikennyksiä. Sairaudesta johtuviin poissaoloihin ei tule työnantajan vaatimaa palkatonta karenssia ja sairaslomien määräykset muiltakin osin säilyvät täysin ennallaan. Työrauhavelvoitteen ja siihen liittyvien sanktioiden osalta ei tule mitään lisämääräyksiä. Palkankorotusten jakaminen perustuu jatkossakin yhteiseen sopimiseen, vaikka työnantajan vaatimuksena oli saada heille yksipuolinen päätösvalta.

Sopimuskauden pituudeksi on sovittu noin kolme vuotta, joten sopimus päättyy 31.5.2008. Palkankorotukset ovat kahden ensimmäisen vuoden osalta täsmälleen tulopoliittisen ratkaisun mukaiset, eli ensimmäisenä vuonna 2,5 % ja toisena vuonna 1,9 %. Korotukset toteutetaan kuitenkin senttimääräisinä kaikille maksettavina samansuuruisina yleiskorotuksina ja osa korotuksesta voidaan jakaa paikallisesti sopien. Kolmannen sopimusvuoden palkankorotukset neuvotellaan erikseen syksyllä 2007.

Alinta kausipalkkaa koskeva määräys muutetaan vastaamaan edellä todettuja palkankorotuksia.

Ulkopuolisen työvoiman käyttömääräykset muuttuvat hieman. Edelleen pysyvien toimintojen ulkoistaminen säilyy sopimuskysymyksenä, vaikka työnantaja olisi halunnut täyden vapauden päättää ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Uutta sopimusmääräyksessä on se, että elleivät neuvottelujärjestyksen mukaan liitotkaan pääse yhteisymmärrykseen ulkoistamisesta, siirtyy se keskusjärjestöjen ja puolueettoman puheenjohtajan käsittelyyn. Ulkoistaminen voidaan toteuttaa vain ko. elimen yksimielisellä päätöksellä. Sopimuskauden puolivälissä keskusjärjestöjen johto yhdessä valtakunnansovittelijan johdolla tarkastelee huomioiden asiaan liittyvät kaikki määräykset sovitun säännöksen toimivuutta ja tekee mahdollisesti tarvittavat sopimusmuutokset, mikäli ovat muutostarpeesta yksimielisiä.

Joulun ja juhannuksen käyntiajoista on sovittu, että ne voivat olla säännöllistä työaikaa niille työntekijöille, joille työnantaja siitä ilmoittaa viimeistään kaksi kuukautta ennen. Tässä yhteydessä tulee kuulla myös pääluottamusmiestä ja osaston luottamusmiestä. Liitot suosittelevat, että tässä yhteydessä sovitaan juhlapyhäkäynneistä ansaittavien vapaiden antamisen yleisistä periaatteista. Juhlapyhäkäynneistä ansaitaan vapaita per seisokki keskeytymättömässä vuorotyössä 3 vuorovapaata, TAM 27:ssä 2 vuorovapaata ja TAM 17:ssä 1 vuorovapaa. Perustettava työaikatyöryhmä tarkentaa vielä syksyn mittaan tarkemmin vapaiden toteutumissäännökset.

Edellisen lisäksi työaika lyhenee kaikissa työaikamuodoissa. Keskeytyvissä työaikamuodoissa vuotuinen työajan lyhennys on 4 tuntia. Ns. seiskapäätteisissä (37, 27, 17) työaikamuodoissa työajan lyhennys on 8 tuntia vuodessa, joka annetaan tehdystä työvuorosta.

Nykyisten joulu- ja juhannusseisokkien aikaisesta työskentelystä maksetaan ylimääräisen kausipalkan perusosan lisäksi 200 %:n korotusosuus ja tietysti myös vuoro- ja muut lisät 200 %:lla korotettuna.

Suhdanneraha maksetaan hieman korotettuna vielä tänä vuonna (153 euroa 22.7.2005), mutta ensi vuoden alusta alkaen sama rahasumma maksetaan vuoden mittaan palvelusvuosikorvausten yhteydessä muuttamalla taulukoita.

Työskentelystä helatorstaiviikon lauantaina maksetaan sopimuskauden aikana edelleen ylimääräinen tuntipalkka aiemman työehtosopimusmääräyksen mukaisesti.

Osa asioista siirtyy työaikatyöryhmän käsiteltäväksi syksyn aikana. Mm. niin sanottu lyhyt kierto - malli pyritään sopimaan työryhmässä siten, että se olisi vaihtoehtoisena sheemamallina käyttöönotettavissa jo tulevan verokirjavuoden alusta, mikäli paikallisesti niin sovitaan. Työaikatyöryhmä käsittelee myös vuosiloman jakamiseen ja kesäaikaiseen nelivuorokäyntiin liittyviä pelisääntöjä. Nämä mahdollisesti sovittavat mallit otetaan kuitenkin käyttöön vain, mikäli käyttöönotosta sovitaan paikallisesti. Työaikatyöryhmä käsittelee myös mahdollisen työaikapankin käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä sekä mahdollisesti paikallisesti sovittavan viikonlopputyöskentelyn teknisiä toteutusmalleja.

Vanhan sanonnan mukaan hyvää sopimusta ei ole koskaan tehty, eikä se toteutunut tälläkään kertaa. Kuitenkin neuvottelukuntamme sekä hallintomme mielestä tilanne oli perustellusti sellainen, että työsulun jatko ja mahdollisen sovintolautakunnan asettaminen eivät olisi tuoneet lähiviikkoina mitään oleellista parannusta nyt hyväksyttyyn neuvottelutulokseen. Sopimusratkaisu on kuitenkin sellainen, että sen kanssa pystytään elämään ja tietyt perusasiat turvaamaan myös jatkossa. Ja voihan sitä kuvata myös eräänlaiseksi torjuntavoitoksi työnantajan kaikkein "hurjimmille" huononnusesityksille.

Pitkän ja vaikean neuvottelukierroksen päätteeksi haluan tässä yhteydessä lausua mitä parhaimmat kiitokset todella jämäkälle ja yhtenäiselle jäsenistöllemme, erittäin aktiivisesti ja hyvin toimivalle luottamushenkilöverkostollemme ja myös Paperiliiton hallinnolle siitä todella mittavasta tuesta ja työstä, joilla te olette olleet edesauttamassa neuvottelujen etenemistä ja sopimusratkaisun syntymistä. Työnantajan julistama työsulku esti työnteon tehtailla yli kuuden viikon ajan, mutta siitä huolimatta liittomme eheys on säilynyt erinomaisena ja kaikki tehdyt päätökset on voitu tehdä täydellisen yksimielisesti. Paperiliittolainen rintama siis on osoittanut kestävyytensä. Tästä kuuluu kiitos teille kaikille!Parhain yhteistyöterveisin ja kiitoksin

Jouko AhonenPS. Hyvää kesän jatkoa ja hyvää kesälomaa niille, joilla se on vielä edessä. Itse jään ensi viikon alusta talvilomalle ja sen jälkeen jatkan kesälomalla.

PSS. Toivon, että tätä tiedotetta jaetaan mahdollisimman laajasti työpaikoilla, jotta jokainen jäsenemme saa tämän luettavakseen.

PSSS. Pääluottamusmiehille ja ammattiosastoille postitetaan tarkemmat sopimustekstit ensi viikolla. Lisätietoja saa liiton toimistosta.

sivun alkuun