etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen tiedote 10.5.2005

TIEDOTE
Toimisto
Jouko Ahonen
10.5.2005

Hyvät toverit

Alamme työehtosopimusneuvotteluja käydään tällä hetkellä valtakunnansovittelijan johdolla. Tässä vaiheessa voi lyhyesti todeta vain sen, että meneillään on edelleen ns. perehtymisvaihe, jossa sovittelija pääsääntöisesti kuulee molempia osapuolia erikseen luottamuksellisesti kertomatta kuulemaansa eteenpäin. Olemme siis sovittelussa pääosin eri huoneissa työnantajapuolen kanssa. Kuulemis- ja kommentointivaiheen jälkeen alkaa mahdollinen näkemysten yhteensovittaminen, mikäli sovittelija näkee sen mahdolliseksi. Ainakaan vielä emme tällaisessa vaiheessa ole, lukuun ottamatta pientä "teknistä" työryhmää maanantaina.

Työriitojen sovittelu perustuu lainsäädäntöön, eikä työtaistelu-uhan jättämisen jälkeen sovittelusta voi kieltäytyä. Sovittelusta on muutenkin säädetty laissa ja sen lisäksi sovittelijalla on varsin laajat valtuudet määritellä sovittelun "pelisäännöt". Vakiintuneen käytännön, sovittelijan ehdottomien määräysten ja lain määräysten mukaan sovittelussa esille tulleita asioita ei ilman sovittelijan lupaa saa kertoa eteenpäin. Näin on nytkin sovittelijan toimesta hyvin tiukasti linjattu.

Edellä mainitusta syystä on meneillään sellainen vaihe, että sovittelutoimen etenemisestä joutuu väkisinkin lausumaan valitettavan "ympäripyöreitä" kommentteja. Täsmällistä tietoa sovittelutoimen mahdollisesta etenemisestä ei saa kertoa eteenpäin. Tämä määräys on valitettavan ongelmallinen, mutta emme voi sille mitään. Ymmärrettävästi tilanne on sen verran mielenkiintoinen, että tietoa todella kaivattaisiin, mutta edellä kerrotusta johtuen sitä ei voi täsmällisenä välittää rikkomatta lakia ja sovittelijan määräämiä "pelisääntöjä".

Tästä syystä joudun jo näin ennakkoon pahoittelemaan sitä, että tiedonvälitys on lähipäivinä aivan liian vähäistä, jolloin sovittelutoimi tiivistyy entisestään. Toivon teiltä kuitenkin ymmärrystä, sillä ei tämä meistä johdu.

Sovittelun yksi "takaraja" on torstaina, jolloin viimeistään sovittelijan tulee pyytää työministeriltä työtaistelutoimien siirtämistä enintään kahdella viikolla, mikäli sovittelija näkee siihen perusteita. Tämän arvion sovittelija tekee itsenäisesti, joten meillä ei ole määräysvaltaa siihen.

Seuraava sovittelun takaraja on ensi sunnuntai-ilta klo 20.00, jolloin meidän ilmoittamamme määräaikainen lakko alkaa. Ellei työtaistelutoimia siirretä ministerin määräyksellä, saattaa sovintoesitys olla odotettavissa vasta sunnuntaina, sillä usein sovintoesitys tehdään vasta loppuvaiheessa sovittelua. Myös se mahdollisuus on olemassa, ettei sovittelija näe edellytyksiä sovintoesityksen tekemiselle, jolloin työtaistelutoimet (lakko ja työsulku) alkavat. Sovittelija tuskin tekee sovintoesitystä, ellei hän usko molempien sopimusosapuolten sitä hyväksyvän. Sopimuksen syntyminenhän edellyttää, että molemmat osapuolet hyväksyvät esityksen. Toisenkin osapuolen hylkäys "kaataa" koko sovintoesityksen.

Sovittelutoiminnassakin ohjenuoranamme ovat liittokokouksen linjaukset, hallinnon ja erilaisten neuvottelupäivien kannanotot ja näiden perusteella tehdyt esitykset. Näistä pidämme tinkimättä kiinni myös sovittelun aikana.

Sovittelun onnistuminen ei ole missään tapauksessa selviö, joten valmistaudutaan tosi "koitokseen" toinen toistamme tukien ja hyvässä paperiliittolaisessa yhteishengessä. Teemme neuvottelurintamalla parhaamme jäsentemme eduksi ja uskomme myös jäsenistömme ja luottamushenkilöidemme järkkymättömään tukeen asetelmien ja ilmapiirin muuttuessa ilmeisesti entistäkin kireämmiksi. Muistakaamme, että rintamamme pitää!

Mikäli näemme lähipäivinä edellytyksiä sovinnon aikaansaamiselle, kutsumme liittovaltuuston ja liittotoimikunnan tietysti välittömästi koolle käsittelemään asiaa. Tällaisessa tapauksessa todennäköisin kokouspäivä voisi olla tuleva sunnuntai 15.5.2005. Vaikka juuri nyt näyttää sovun löytyminen epätodennäköiseltä, on hallinnon jäsenten syytä kuitenkin varautua kokoukseen, josta kutsut lähetetään heti, kun edellytykset kokouksen pitämiselle todetaan.Yhteistyöterveisin Jouko AhonenPs. Saamassani palautteessa on jonkin verran peräänkuulutettu veljesjärjestöjemme voimakkaampia tuenilmaisuja ja mahdollisia tukitoimia. Tuenilmaisuja on toki jo runsaasti tullutkin. Lisätuen ilmaisujen aika koittaa tarvittaessa, mikäli sopimusta ei alallemme saada lähiaikoina. On ollut täysin tietoinen valinta, että nyt annetaan joka suunnalta tuki ja työrauha sovittelijalle, sillä vain sopimalla ennemmin tai myöhemmin asiat ovat ratkaistavissa. Mikäli työnantaja jatkaa "sanelulinjalla", tulee tukea aikanaan varmasti myös muilta tahoilta!Ohessa lainauksia työriitojen sovittelulaista:


Saatuaan 7 §:ssä edellytetyn ilmoituksen tulee asianomaisen sovittelijan viipymättä ryhtyä tarkoituksenmukaisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin riidan sovittelemiseksi. Muulloinkin kun sovittelijan tietoon on tullut työriita, joka vaarantaa työrauhaa, sovittelija voi puuttua siihen.

10§
Sovittelijan on, kun hän katsoo sen asianmukaiseksi tai kun riitapuoli pyytää, kutsuttava riitapuolet neuvotteluihin. Neuvotteluissa sovittelija toimii puheenjohtajana ja määrää, millä tavoin ja missä järjestyksessä riitakohdat on käsiteltävä.

Riitapuoli saapukoon sovittelijan määräämään neuvottelutilaisuuteen tai lähettäköön siihen edustajansa sekä antakoon sovittelijalle tämän tarpeellisiksi katsomat tiedot. Riitapuoli voi asettaa ehdon, ettei annettuja tietoja ilman hänen lupaansa saa muille ilmaista.

Ennen neuvottelujen aloittamista tai niiden kestäessä sovittelija voi alistaa riitapuolten harkittavaksi, eikö aiotun työtaistelun aloittamista olisi siirrettävä siihen asti kunnes sovittelun tulos on saatu selville.

11§
Sovittelutoimessaan sovittelijan on, otettuaan perusteellisesti selkoa riidasta ja sen arvostaluun olennaisesti vaikuttavista seikoista sekä riitapuolten vaatimuksista, koetettava saada riitapuolet täsmällisesti määrittelemään riitakohdat ja rajoittamaan ne mahdollisimman vähiin sekä pyrittävä johtamaan riitapuolet sovintoon lähinnä heidän omien ehdotustensa ja tarjoustensa perusteella, joihin sovittelijan on ehdotettava sellaisia myönnytyksiä ja tasoituksia, mitä tarkoituksenmukaisuus ja kohtuus näyttävät vaativan.

12§
Sovittelija voi sovittelun yhteydessä omasta aloitteestaan kuulla asiantuntijoita tai muita tietojen saamista varten tarpeellisia henkilöitä; ja on heille valtion varoista suoritettava sovittelijan kohtuulliseksi harkitsema korvaus, jos he sitä pyytävät.

Sovittelusta riitapuolille johtuvat kustannukset kärsikööt nämä itse.

13§
Jollei sovittelija saa työriitaa neuvotteluilla eikä muutoin sovituksi, hän voi esittää riitapuolille kirjallisen sovintoehdotuksen ja kehoittaa näitä määräämässään lyhyessä ajassa hyväksymään sen. Sovintoehdotusta älköön ennen sovittelun päättymistä tai keskeyttämistä ilman sovittelijan suostumusta saatettako julkisuuteen.

Jolleivät riitapuolet hyväksy sovintoehdotusta, sovittelija harkitkoon, onko sovittelua jatkettava vai onko se keskeytettävä.

Jos sovittelija katsoo, ettei ole edellytyksiä 1 momentissa mainitun sovintoehdotuksen esittämiseen, hän voi keskeyttää sovittelun.

sivun alkuun