etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin PUHEENJOHTAJA TIEDOTTAA 1/2008

TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT 2008

Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut aloitettiin viime viikolla. Tässä ensimmäisessä suurten neuvottelukuntien tapaamisessa esiteltiin puolin ja toisin vasta ns. otsikkotasolla osapuolten tavoitteet neuvotteluihin. Neuvottelut jatkuvat tällä viikolla, jolloin täsmennetään ja tarkennetaan esityksiä. Myös molemmat osapuolet voivat tuoda uusiakin tavoitteita neuvottelupöytään. Työnantajan kanssa on todettu, että vaikka nykyinen sopimus on voimassa toukokuun loppuun 2008, on syytä aloittaa neuvottelut uudesta sopimuksesta jo hyvissä ajoin. Ja molempien osapuolten yhteinen tahto on saada sopimus aikaiseksi hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen päättymistä.

Ohessa on nimenomaan otsikkotasolla kerrottu osapuolten esitykset. Ne ovat sen verran tiivistetyssä muodossa, että eivät ehkä kaikilta osin "aukea" lukijoille. Siksi ei kannata ruveta itse "tulkitsemaan" asioita ja esittelemään mahdollisia spekulaatioita, sillä ne vain hämmentävät tilannetta ja lisäävät jäsentemme epävarmuutta. Neuvottelujen etenemisestä tullaan antamaan selvitystä neuvottelujen edetessä, joten oheiset tekstitkin varmaan selviävät matkan varrella tarkemmin. Tämä tiedote samoin kuin jatkossakin lähetettävät tulevat laajaan paikallistason luottamushenkilöjakeluun. Heidän tehtävänsä on välittää tietoa eteenpäin omalla työpaikallaan siten, että mahdollisimman moni jäsenistämme tietää neuvotteluasetelman ja neuvottelujen kulun. Välttämättä yleisistä tiedotusvälineistä ei aina saa oikeaa tietoa neuvottelutilanteesta. Siksi kannattaa lukea näitä tiedotteita ja kysyä lisätietoja ensisijassa omalta luottamusmieheltä. Lisätietoja saa myös kotisivuiltamme ja Paperiliitto-lehdestä.

On syytä muistaa, että kysymyksessä ovat vasta esitykset. Mitään esitetyistä asioista ei ole vielä suinkaan sovittu. Meillä ohjenuorana neuvotteluissa ovat liittokokouspäätökset, Kiljavan TES-päivien ryhmätyöt, liittovaltuuston ja liittotoimikunnan linjaukset ja työehtosopimusneuvottelukuntamme muotoilut.

Paperiliitto r.y:n esitykset uuteen työehtosopimukseen:

Alalle sovitaan työntekijöiden työsuhdeturvaa ja alan toimintaedellytyksiä turvaava työehtosopimus

Koulutus kiinteänä osana osaamisen ja tuottavuuden kehittämisessä

  • työehtosopimuksen kautta kannustavuutta ammattitaitoa edistävään koulutukseen
  • osaamisen kehittämisen edistämiseksi koulutuksen suunnittelu yhteistyössä työntekijöiden kanssa
  • riittävät taloudelliset kannustimet tutkintojen suorittamisesta

Moniosaamista kannustavat palkkaosiot

  • sopimusjärjestelmä säilyttämällä taataan yritys- ja paikkakuntakohtaisten tarpeiden paras käytettävyys
  • otetaan moniosaamiseen ohjaavia palkkaosioita mukaan palkkajärjestelmään edistämään työpaikkoja siirtymään tarvittaessa toisenlaisiin työskentelytapoihin

Työsuhdeturvaa parannetaan

Ikääntyminen ja työssä tapahtuva työkyvyn alenema huomioidaan työjärjestelyin niin, että ihminen voi jatkaa työelämässä kauemmin

Hiljaisen tiedon siirtäminen

Työpaikkojen loppumistilanteessa työntekijälle varataan riittävästi resursseja kohdata muutostilanne mm. paremmin kouluttautuneena

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa parannetaan

  • työstä vapautus ajoissa huomioidaan lisääntynyt työmäärä
  • luottamusmiehen työsuhteen päättämistapauksissa liitoilla mahdollisuus ottaa asia käsittelyyn ennen työsuhteen päättymistä ja mahdollisuus estää työsuhteen päättyminen

Muut sopimustarkennukset

  • sairaan lapsen hoito, äitiysvapaan palkka, palkallinen isyysvapaa, adoptiovanhemmille palkallinen perhevapaa, mahdollisuus seulontatutkimuksiin ilman ansion menetystä, sairaudesta annettava selvitys, tes-seisokeista ansaittavat vuorovapaat, määräaikaiset työsuhteet ja kuntoutusajan korvaukset

Palkankorotukset määritellään myöhemmin tekstikysymysten selvittyä

Paperiliitto pidättää itsellään oikeuden varauman myös muihin asioihin

Sopimuskauden pituus on vielä avoin, sisältö vaikuttaaMetsäteollisuus ry:n paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelutavoitteet 2008:

Työehtosopimuksen tulee tukea liiketoiminnan kehittämistä

Palkankorotusten määrä on sidoksissa tuottavuutta parantaviin sopimusmuutoksiin

Työehtosopimuksen luettavuutta tulee parantaa

Otetaan käyttöön yksikkökohtaisesti määräytyvä ja sovittava työn vaativuuteen ja työntekijän osaamiseen sekä käytettävyyteen perustuva palkkausjärjestelmä

Yhdistetään vakanssipalkkoja ja kausitarkistuksia koskevat palkkojen määräytymismekanismit

Mahdollistetaan työehtosopimuksesta poikkeavista työaikajärjestelyistä sopiminen työaikalain mukaisesti

Vuoro- ja seisokkivapaat voidaan sopia korvattavaksi työntekijän kanssa rahakompensaatiolla

Mahdollistetaan työnjohto-oikeuden perusteella 8 tuntia ylittävä säännöllinen työaika

Työaikamuotojen muuttamista ja työvuorosta toiseen siirtymistä koskevia menettelytapasäännöksiä muutetaan joustavimmiksi

Tes-seisokkityöskentelyn ennakkoilmoitusaika lyhennetään kuukauteen sekä mahdollistetaan ilmoitetun seisokkityöskentelyn peruuttaminen force majeure-tilanteissa

Lomautuksen tulee määräytyä pelkästään työsopimuslain mukaisesti

Puretaan nykyiset alihankintaa koskevat rajoitukset

Sairausajan palkka maksetaan kausipalkkana ilman vuorolisiä sekä ilman sunnuntai- ja seisokkityölisää

Otetaan käyttöön saman sairauden uusiutumissääntö sekä lääkärintodistuksen hyväksymistä koskevat menettelytavat

Korvaava työtä koskevat menettelytavat otetaan osaksi työehtosopimusta

Erotetaan jalostustehtaat ja paperin valmistus toisistaan erillisiksi työehtosopimuksiksi

Neuvotellaan jalostusteollisuuden toimintaedellytyksiä tukevat työehdot jalostusteollisuuden työehtosopimukseen

Tes-määräyksiä siirretään paikallisten sopimusten osaksi

Yhteistoimintamenettelyn tulee perustua voimassa olevaan lakiin

Palkanmaksumenettelyä tehostetaanKuten huomaatte, on edellä kerrotuissa tavoitteissa varsin kovia asioita. Neuvotteluista ei missään tapauksessa tule helpot, kuten ei koskaan aiemminkaan. En kuitenkaan henkilökohtaisesti usko yhtä vaikeaan neuvottelukierrokseen ja sen tyyppisiin toimenpiteisiin, joita tapahtui edellisellä neuvottelukierroksella. Meillä on neuvottelutilanteeseen vietävänä yksi tärkeä valttikortti ja se on yhteneväinen jäsenistö. Vaalikaamme yhteistyön taitojamme kaikissa tilanteissa ja erityisesti vaikeissa vaiheissa. Tämä on se kuuluisa paperiliittolainen henki, joka auttaa meitä kaikkia saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Yhteistyö- ja neuvotteluterveisin Jouko Ahonen

JAKELU: Paperiteollisuuden työpaikat

sivun alkuun